Big Data

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ประเทศไทยในปัจจุบันนั้นใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนในด้านต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นมีขนาดใหญ่มาก การที่จะนำมาวิเคราะห์หรือประมวลผล จึงต้องใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำ จึงทำให้ระบบ Big Data เกิดขึ้นมานั่นเอง

Big Data คือ ระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยจะนำข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาลที่อยู่บนโลกออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องอินเทอร์เน็ตและข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ เช่น อายุ เพศ ความชื่นชอบ รวมถึงจำนวนการคลิก และระยะเวลาที่ใช้ดูแต่ละเว็บไซต์ เป็นต้น นับว่ามีประโยชน์ต่อบรรดาภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะสามารถใช้ระบบดังกล่าวมาต่อยอดทางการตลาดเป็น Big Data Marketing เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าแล้วนำมากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการตลาดได้แม่นยำยิ่งขึ้น

ในอนาคตอันใกล้นี้ เชื่อเลยว่า Big Data จะเป็นระบบที่ขาดไม่ได้สำหรับภาคธุรกิจ เพราะสามารถนำไปต่อยอดได้อย่างหลากหลาย รวมถึงเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง เรียกได้ว่าแบรนด์ไหนเริ่มก่อน ก็ย่อมได้เปรียบในเชิงธุรกิจอย่างแน่นอน

สำหรับในประเทศไทยเอง ก็มีบริษัทที่พัฒนาจากระบบ Ecosystem ของตนเอง และได้พัฒนาต่อยอดทำเป็น Big Data ด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันในปี 2562 ก็มีฐานข้อมูลของผู้ใช้งานกว่า 50 ล้านราย รองจาก Facebook และ Google เป็นต้น