Online Survey

การจะที่เรียนรู้พฤติกรรมหรือข้อมูลต่าง ๆ ของผู้บริโภคนั้นมีหลายวิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ตรง การสอบถามทางโทรศัพท์ และการสำรวจทางอีเมล์ ซึ่งปัจจุบันมักไม่ค่อยได้ผลตอบรับที่ดีมากนัก เนื่องด้วยหลายปัจจัย อาทิ การตอบแบบสอบถามต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน หรือโทรมาสอบถามในจังหวะที่ติดภารกิจ หรือมองเป็น junk mail เป็นต้น โดยปัจจุบันวิธีที่หลายแบรนด์ดังเลือกใช้ ก็คือ วิธีการสำรวจออนไลน์ นั่นเอง

Online Survey คือวิธีการสำรวจความคิดเห็นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยให้แบรนด์ที่จัดทำแบบสำรวจออนไลน์ได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคของตัวเองและตอบโจทย์ได้ถูกต้อง ยกตัวอย่าง Marketbuzzz หรือ มาร์เก็ตบัซซ ผู้ให้บริการด้านการสำรวจออนไลน์ที่ไม่เพียงจัดทำแบบสอบถามพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลแบบครบวงจรที่เป็นประโยชน์ต่อแบรนด์แล้ว ยังให้ผู้บริโภคสะสมคะแนนจากการตอบแบบสอบถามเพื่อนำไปแลกเป็นของรางวัล ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคอยากทำแบบสอบถามต่อไปด้วย

พอทราบแบบนี้แล้ว แบรนด์ไหนที่อยากเรียนรู้พฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปต่อยอดหรือกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด  การทำแบบสอบถามออนไลน์ ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ใช่ในลำดับต้นๆ