มาร์เก็ตบัซซ ร่วมกับ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยผลสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมติดอันดับปัญหาที่สร้างความกังวลใจเป็นอันดับ 1 ของคนไทย สูงถึง 38%

ผลจากการสำรวจคนไทยทั่วประเทศ ในหัวข้อ “คนไทยสนใจสิ่งแวดล้อมหรือไม่?” เพื่อสะท้อนถึง ‘ปัญหาที่สร้างความกังวลใจสูงสุด 5 อันดับแรก’พบว่าคนไทยมีความกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษ สูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง และเป็นปัญหาที่ถูกเลือกถึง 38% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 1,000 คน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ, เพศหญิง และผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีความกังวลในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก

โดยคนไทยประมาณ 1 ใน 3 ของผลสำรวจในอันดับรองลงมา (อันดับ 2 – 5) คือ ความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจ 34%, ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 33%, สภาวะการว่างงาน 30% และปัญหาการทุจริต 24% โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้หญิงและกลุ่มที่มีอายุน้อย และมากกว่า 20% ของคนไทยมีความกังวลในเรื่องของปัญหาการทุจริต อาชญากรรม และการลดลงของศีลธรรมและจริยธรรมของผู้คน ความกังวลเหล่านี้สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ในเรื่องของ “แผนการบริโภคและการพัฒนาที่ยั่งยืน”, “การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”, “การจ้างงานที่มีคุณภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ” และ “สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก” นับเป็นหัวข้อที่มีความโดดเด่นและเป็นที่สนใจอย่างมากโดยประชาชนชาวไทย

ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และคนไทยมองว่าปัญหานี้จะยิ่งเลวร้ายลงเรื่อยๆ ผู้ตอบแบบสอบถาม 6 ใน 10 คน เชื่อว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างมาก และคนไทยเกือบครึ่งเชื่อว่าคุณภาพชีวิตจะยิ่งเลวร้ายลงไปอีกใน 5 ปีข้างหน้า และเมื่อถามถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คิดว่าเป็นปัญหามากที่สุดคือ ภาวะโลกร้อน มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ ปัญหาการจราจรยังเป็นที่พูดถึงโดยเฉพาะในผู้ที่อาศัยในกรุงเทพมหานครด้วยเช่นกัน

ในขณะที่คนไทยบางส่วนมีการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว แต่อย่างไร ก็ยังต้องอาศัยความร่วมมือของส่วนรวมในการลงมือทำอีกมากเพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่ชัดเจน ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมดกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างจริงจังเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ถุงหรือภาชนะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เห็นได้มากขึ้นคือการหยุดซื้อสินค้าหรือบริโภคของป่าอย่างผิดกฎหมาย และลดการใช้พลังงานและทรัพยากรในบ้าน ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยลง

การสำรวจนี้ จัดทำโดยมาร์เก็ตบัซซ ร่วมกับ นักศึกษาของวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SGS) ในเดือนเมษายน 2564 ก่อนเทศกาลสงกรานต์ จากกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คน ทั่วประเทศ โดยทีมมาร์เก็ตบัซซ ได้ทำงานร่วมกับนักศึกษาจาก SGS ซึ่งผลการสำรวจนี้สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายของแผนการพัฒนาโลกเพื่อความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals – SDGs) ในทุกๆ มิติ การสำรวจยังได้สำรวจประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุด, บทบาทของรัฐบาล, ภาคอุตสาหกรรม และการดำเนินการส่วนบุคคลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้

ผศ.ดร.ประภาภรณ์ ติวยานนท์ มงคลวนิช คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เห็นว่าประชาชนทั่วไปใส่ใจถึงความสำคัญของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ นับเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรของเรา และการที่คนไทยมีความตระหนักต่อสิ่งนี้มากขึ้น ช่วยให้เราได้ทำในสิ่งที่เราเล็งเห็นแล้วว่าเป็นความสำคัญในอันดับต้นๆ ต่อชุมชนของเรา”

มร.แกรนท์ บาร์โทลี่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาร์เก็ตบัซซ จำกัด (Marketbuzzz) กล่าวเสริมว่า “เรื่องของสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญมากและเราจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับหัวข้ออื่นๆ ที่คนไทยมีความกังวล หลายคนเชื่อว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นนับวันจะยิ่งเลวร้ายลงทุกวัน เราคงจะปฎิเสธไม่ได้ว่าคนไทยต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง ความร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหา และการลงมือปฎิบัติในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นก่อนที่จะสายเกินไป”

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อ มร.แกรนท์ บาร์โทลี่ ที่อีเมล์ (grant@buzzebees.com) หรือ มร.นีล เกนส์ คณะวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่อีเมล์ (neil@sgs.tu.ac.th).


เกี่ยวกับ Marketbuzzz

Marketbuzzz เชื่อมต่อกับผู้ใช้มือถือ แท็บเล็ต และพีซี ที่สนใจทำแบบสำรวจกับนักวิจัยตลาดที่ต้องการความคิดเห็นด้วยความร่วมมือของเรากับแอปพลิเคชั่นบนมือถือชั้นนำมากมาย ทำให้มาร์เก็ตบัซซสามารถเข้าถึงผู้ใช้งานมากกว่า 12 ล้านคนในประเทศไทย

กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

clientservice_marketbuzzz@buzzebees.com

คุณกุนธิรา ณัฐวัฒนานนทน์ (ยุ้ย)

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์

Tel: 094-1545698

E-mail: khuntira@buzzebees.com